لوله فولادی PSL1 PSL2 استاندارد API5l

لوله فولادی PSL1 PSL2 استاندارد API5l

لوله فولادی PSL1 PSL2 استاندارد API5l

لوله فولادی PSL1 PSL2 استاندارد API5l ، دو سطح از لوله های بدون درز و جوشی فولادی است که برای خطوط لوله در صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیرد. برای متریال مختلف که برای گاز ترش مورد استفاده قرار میگیرد، به پیوست H و برای شرایط آب شور و موارد داخل دریا به پیوست J از استاندارد API5L مراجعه شود.

PSL در واقع مخفف Product Specification Level یا همان سطح مشخصات محصول است. در این نوع مشخص می‌شود که چه نوع مشخصاتی برای لوله مورد نیاز است.

شرایط تحویل لوله فولادی PSL1 PSL2 استاندارد API5l

PSLشرایط تحویلرده لوله
PSL1As-rolled, normalized, normalizing formedA
As-rolled, normalizing rolled, thermomechanical rolled, thermo-mechanical formed, normalizing formed, normalized, normalized and tempered or if agreed Q&T SMLS onlyB
As-rolled, normalizing rolled, thermomechanical rolled, thermo-mechanical formed, normalizing formed, normalized, normalized and temperedX42, X46, X52, X56, X60, X65, X70
PSL 2As-rolledBR, X42R
Normalizing rolled, normalizing formed, normalized or normalized and temperedBN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N
Quenched and temperedBQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q
Thermomechanical rolled or thermomechanical formedBM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M
Thermomechanical rolledX90M, X100M, X120M
The suffice (R, N, Q or M) for PSL2 grades, belongs to the steel grade

 

اطلاعات سفارش لوله فولادی PSL1 PSL2 استاندارد API5l

برای اینکه سفارش مورد نظر را به دست شما برسانیم، باید سفارش شما شامل تعداد، سطح مشخصه محصول، نوع یا رده، مرجع متناسب با API5L ، قطر خارجی، ضخامت دیواره، طول و یا هر گونه اطلاعات دیگر که باید مربوط به ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی ، عملیات حرارتی، تست های اضافی ، نحوه فرآیند تولید ، پوشش سطح ، یا سخت کاری و نازک کاری انتهایی را را شامل باشد.

فرآیند معمول تولید لوله فولادی PSL1 PSL2 استاندارد API5l

Type of PipePSL 1PSL 2
Grade AGrade BX42 to X70B to X80X80 to X100
SMLSüüü
LFWüüü
HFWüüüü
LWü
SAWLüüüüü
SAWHüüüüü
  • SMLS – یعنی بدون درز فرآیند تولید بدون درز خواهد بود.
  • LFW – لوله های جوشی فرکانس پایین , <70 kHz
  • HFW – لوله های جوشی فرکانس بالا , >70 kHz
  • SAWL – لوله های جوشی طولی با فرآیند جوش زیر پودری
  • SAWH – لوله های جوشی هلیکال با فرآیند جوش زیر پودری

Starting Material

Ingots, blooms, billets, coils or plates used for the manufacture of pipe shall be made by the following processes, basic oxygen, electric furnace or open hearth in combination with a ladle refining process. For PSL2, the steel shall be killed and melted according to a fine grain practice. Coil or plate used for PSL2 pipe shall not contain any repair welds.

ترکیب شیمیایی برای لوله فولادی PSL1  با ضخامت پایینتر از ۲۵ میلیمتر استاندارد API5L

Steel GradeMass fraction, % based on heat and product analyses a,g
C

max b

Mn

max b

P

max

S

max

V

max

Nb

max

Ti

max

لوله بدون درز

A۰٫۲۲۰٫۹۰۰٫۳۰۰٫۳۰
B۰٫۲۸۱٫۲۰c,dc,dd
X42۰٫۲۸۱٫۳۰ddd
X46۰٫۲۸۱٫۴۰ddd
X52۰٫۲۸۱٫۴۰ddd
X56۰٫۲۸۱٫۴۰ddd
X60۰٫۲۸ e۱٫۴۰ efff
X65۰٫۲۸ e۱٫۴۰ efff
X70۰٫۲۸ e۱٫۴۰ efff

لوله درز دار

A۰٫۲۲۰٫۹۰۰٫۳۰۰٫۳۰
B۰٫۲۶۱٫۲۰٫۳۰۰٫۳۰c,dc,dd
X42۰٫۲۶۱٫۳۰٫۳۰۰٫۳۰ddd
X46۰٫۲۶۱٫۴۰٫۳۰۰٫۳۰ddd
X52۰٫۲۶۱٫۴۰٫۳۰۰٫۳۰ddd
X56۰٫۲۶۱٫۴۰٫۳۰۰٫۳۰ddd
X60۰٫۲۶ e۱٫۴۰ e۰٫۳۰۰٫۳۰fff
X65۰٫۲۶ e۱٫۴۵ e۰٫۳۰۰٫۳۰fff
X70۰٫۲۶e۱٫۶۵ e۰٫۳۰۰٫۳۰fff
Cu≤=۰٫۵۰% ، Ni≤۰٫۵۰% ، Cr≤۰٫۵۰% و Mo≤۰٫۱۵%

b.        For each reduction of 0.01% below the specified max. concentration for carbon, and increase of 0.05% above the specified max. concentration for Mn is permissible, up to a max. of 1.65% for grades ≥ B, but ≤ = X52; up to a max. of 1.75% for grades > X52, but < X70; and up to a maximum of 2.00% for X70.

c.         Unless otherwise agreed NB + V ≤ ۰٫۰۶%

d.        Nb + V + TI ≤ ۰٫۱۵%

e.        Unless otherwise agreed.

f.         Unless otherwise agreed, NB + V = Ti ≤ ۰٫۱۵%

g.       No deliberate addition of B is permitted and the residual B ≤ ۰٫۰۰۱%

ترکیب شیمیایی برای لوله فولادی PSL2 با ضخامت پایینتر از ۲۵ میلیمتر استاندارد API5L

Steel GradeMass fraction, % based on heat and product analysesCarbon Equiv a
C

max b

Si

max

Mn

max b

P

max

S

max

V

max

Nb

max

Ti

max

OtherCE IIW

max

CE Pcm

max

لوله های درز دار و بدون درز

BR۰٫۲۴۰٫۴۰۱٫۲۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵cc۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X42R۰٫۲۴۰٫۴۰۱٫۲۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۶۰٫۰۵۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
BN۰٫۲۴۰٫۴۰۱٫۲۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵cc۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X42N۰٫۲۴۰٫۴۰۱٫۲۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۶۰٫۰۵۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X46N۰٫۲۴۰٫۴۰۱٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۷۰٫۰۵۰٫۰۴d,e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X52N۰٫۲۴۰٫۴۵۱٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۱۰۰٫۰۵۰٫۰۴d,e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X56N۰٫۲۴۰٫۴۵۱٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۱۰f۰٫۰۵۰٫۰۴d,e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X60N۰٫۲۴f۰٫۴۵f۱٫۴۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۱۰f۰٫۰۵f۰٫۰۴fg,h,lAs agreed
BQ۰٫۱۸۰٫۴۵۱٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X42Q۰٫۱۸۰٫۴۵۱٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X46Q۰٫۱۸۰٫۴۵۱٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X52Q۰٫۱۸۰٫۴۵۱٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X56Q۰٫۱۸۰٫۴۵f۱٫۵۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۷۰٫۰۵۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X60Q۰٫۱۸f۰٫۴۵f۱٫۷۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l.۰۴۳۰٫۲۵
X65Q۰٫۱۸f۰٫۴۵f۱٫۷۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l.۰۴۳۰٫۲۵
X70Q۰٫۱۸f۰٫۴۵f۱٫۸۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l.۰۴۳۰٫۲۵
X80Q۰٫۱۸f۰٫۴۵f۱٫۹۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggi,jAs agreed
X90Q۰٫۱۶f۰٫۴۵f۱٫۹۰۰٫۰۲۰۰٫۰۱۰gggj,kAs agreed
X100Q۰٫۱۶f۰٫۴۵f۱٫۹۰۰٫۰۲۰۰٫۰۱۰gggj,kAs agreed

لوله درز دار

BM۰٫۲۲۰٫۴۵۱٫۲۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X42M۰٫۲۲۰٫۴۵۱٫۳۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X46M۰٫۲۲۰٫۴۵۱٫۳۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۴e,l.۰۴۳۰٫۲۵
X52M۰٫۲۲۰٫۴۵۱٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵ddde,l.۰۴۳۰٫۲۵
X56M۰٫۲۲۰٫۴۵f۱٫۴۰۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵ddde,l.۰۴۳۰٫۲۵
X60M۰٫۱۲f۰٫۴۵f۱٫۶۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l.۰۴۳۰٫۲۵
X65M۰٫۱۲f۰٫۴۵f۱٫۶۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l.۰۴۳۰٫۲۵
X70M۰٫۱۲f۰٫۴۵f۱٫۷۰f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggh,l.۰۴۳۰٫۲۵
X80M۰٫۱۲f۰٫۴۵f۱٫۸۵f۰٫۰۲۵۰٫۰۱۵gggi,j.۰۴۳f۰٫۲۵
X90M۰٫۱۰۰٫۵۵f۲٫۱۰f۰٫۰۲۰۰٫۰۱۰gggi,j۰٫۲۵
X100M۰٫۱۰۰٫۵۵f۲٫۱۰f۰٫۰۲۰۰٫۰۱۰gggi,j۰٫۲۵
a.        SMLS t>0.787”, CE limits shall be as agreed. The CEIIW limits applied fi C > 0.12% and the CEPcm limits apply if C ≤ ۰٫۱۲%

b.        For each reduction of 0.01% below the specified max. concentration for carbon, and increase of 0.05% above the specified max. concentration for Mn is permissible, up to a max. of 1.65% for grades ≥ B, but ≤ = X52; up to a max. of 1.75% for grades > X52, but < X70; and up to a maximum of 2.00% for X70.

c.         Unless otherwise agreed Nb = V ≤ ۰٫۰۶%

d.        Nb = V = Ti ≤ ۰٫۱۵%

e.        Unless otherwise agreed, Cu ≤ ۰٫۵۰%; Ni ≤ ۰٫۳۰% Cr ≤ ۰٫۳۰% and Mo ≤ ۰٫۱۵%

f.         Unless otherwise agreed

g.        Unless otherwise agreed, Nb + V + Ti ≤ ۰٫۱۵%

h.        Unless otherwise agreed, Cu ≤ ۰٫۵۰% Ni ≤ ۰٫۵۰% Cr ≤ ۰٫۵۰% and MO ≤ ۰٫۵۰%

i.          Unless otherwise agreed, Cu ≤ ۰٫۵۰% Ni ≤ ۱٫۰۰% Cr ≤ ۰٫۵۰% and MO ≤ ۰٫۵۰%

j.          B ≤ ۰٫۰۰۴%

k.        Unless otherwise agreed, Cu ≤ ۰٫۵۰% Ni ≤ ۱٫۰۰% Cr ≤ ۰٫۵۵% and MO ≤ ۰٫۸۰%

l.          For all PSL 2 pipe grades except those grades with footnotes j noted, the following applies. Unless otherwise agreed no intentional addition of B is permitted and residual B ≤ ۰٫۰۰۱% .

تنش تسلیم و نهایی لوله های فولادی PSL1 و PSL2 استاندارد API5L

مشخصات تنش مکانیکی لوله فولادی PSL1 استاندارد API5L

Pipe GradeTensile Properties – Pipe Body of SMLS and Welded Pipes PSL 1Seam of Welded Pipe
Yield Strength a

Rt0,5  PSI Min

Tensile Strength a

Rm  PSI Min

Elongation

(in 2in Af % min)

Tensile Strength b

Rm  PSI Min

A۳۰,۵۰۰۴۸,۶۰۰c۴۸,۶۰۰
B۳۵,۵۰۰۶۰,۲۰۰c۶۰,۲۰۰
X42۴۲,۱۰۰۶۰,۲۰۰c۶۰,۲۰۰
X46۴۶,۴۰۰۶۳,۱۰۰c۶۳,۱۰۰
X52۵۲,۲۰۰۶۶,۷۰۰c۶۶,۷۰۰
X56۵۶,۶۰۰۷۱,۱۰۰c۷۱,۱۰۰
X60۶۰,۲۰۰۷۵,۴۰۰c۷۵,۴۰۰
X65۶۵,۳۰۰۷۷,۵۰۰c۷۷,۵۰۰
X70۷۰,۳۰۰۸۲,۷۰۰c۸۲,۷۰۰
a. For intermediate grade, the difference between the specified minimum tensile strength and the specified minimum yield for the pipe body shall be as given for the next higher grade.

b. For the intermediate grades, the specified minimum tensile strength for the weld seam shall be the same as determined for the body using foot note a.

c. The specified minimum elongation, Af, expressed in percent and rounded to the nearest percent, shall be determined using the following equation:

Where C is 1 940 for calculation using Si units and 625 000 for calculation using USC units

Axc   is the applicable tensile test piece cross-sectional area, expressed in square millimeters (square inches) , as follows

–           For circular cross-section test pieces, 130mm2 (0.20 in2) for 12.7 mm (0.500 in) and 8.9 mm (.350 in) diameter test pieces; and 65 mm2 (0.10 in2) for 6.4 mm (0.250in) diameter test pieces.

–           For full-section test pieces, the lesser of a) 485 mm2 (0.75 in2) and b) the cross-sectional area of the test piece, derived using the specified outside diameter and the specified wall thickness of the pipe, rounded to the nearest 10 mm2 (0.10in2)

–           For strip test pieces, the lesser of a) 485 mm2 (0.75 in2) and b) the cross-sectional area of the test piece, derived using the specified width of the test piece and the specified wall thickness of the pipe, rounded to the nearest 10 mm2 (0.10in2)

U   is the specified minimum tensile strength, expressed in megapascals (pounds per square inch)

 

مشخصات تنش مکانیکی لوله فولادی PSL2 استاندارد API5L

Pipe GradeTensile Properties – Pipe Body of SMLS and Welded Pipes PSL 2Seam of Welded Pipe
Yield Strength a

Rt0,5  PSI Min

Tensile Strength a

Rm  PSI Min

Ratio a,c

R10,5IRm

Elongation

(in 2in)

Af %

Tensile Strength d

Rm (psi)

MinimumMaximumMinimumMaximumMaximumMinimumMinimum
BR, BN,BQ,BM۳۵,۵۰۰۶۵,۳۰۰۶۰,۲۰۰۹۵,۰۰۰۰٫۹۳f۶۰,۲۰۰
X42,X42R,X2Q,X42M۴۲,۱۰۰۷۱,۸۰۰۶۰,۲۰۰۹۵,۰۰۰۰٫۹۳f۶۰,۲۰۰
X46N,X46Q,X46M۴۶,۴۰۰۷۶,۱۰۰۶۳,۱۰۰۹۵,۰۰۰۰٫۹۳f۶۳,۱۰۰
X52N,X52Q,X52M۵۲,۲۰۰۷۶,۹۰۰۶۶,۷۰۰۱۱۰,۲۰۰۰٫۹۳f۶۶,۷۰۰
X56N,X56Q,X56M۵۶,۶۰۰۷۹,۰۰۰۷۱,۱۰۰۱۱۰,۲۰۰۰٫۹۳f۷۱,۱۰۰
X60N , X60Q , S60M۶۰,۲۰۰۸۱,۹۰۰۷۵,۴۰۰۱۱۰,۲۰۰۰٫۹۳f۷۵,۴۰۰
X65Q , X65M۶۵,۳۰۰۸۷,۰۰۰۷۷,۶۰۰۱۱۰,۲۰۰۰٫۹۳f۷۶,۶۰۰
X70Q , X65M۷۰,۳۰۰۹۲,۱۰۰۸۲,۷۰۰۱۱۰,۲۰۰۰٫۹۳f۸۲,۷۰۰
X80Q , X80M۸۰,.۵۰۰۱۰۲,۳۰۰۹۰,۶۰۰۱۱۹,۷۰۰۰٫۹۳f۹۰,۶۰۰
a. For intermediate grade, refer to the full API5L specification.

b. for grades > X90 refer to the full API5L specification.

c. This limit applies for pies with D> 12.750 in

d. For intermediate grades, the specified minimum tensile strength for the weld seam shall be the same value as was determined for the pipe body using foot a.

e. for pipe requiring longitudinal testing, the maximum yield strength shall be ≤ ۷۱,۸۰۰ psi

f. The specified minimum elongation, Af, expressed in percent and rounded to the nearest percent, shall be determined using the following equation:

Where C is 1 940 for calculation using Si units and 625 000 for calculation using USC units

Axc   is the applicable tensile test piece cross-sectional area, expressed in square millimeters (square inches) , as follows

–           For circular cross-section test pieces, 130mm2 (0.20 in2) for 12.7 mm (0.500 in) and 8.9 mm (.350 in) diameter test pieces; and 65 mm2 (0.10 in2) for 6.4 mm (0.250in) diameter test pieces.

–           For full-section test pieces, the lesser of a) 485 mm2 (0.75 in2) and b) the cross-sectional area of the test piece, derived using the specified outside diameter and the specified wall thickness of the pipe, rounded to the nearest 10 mm2 (0.10in2)

–           For strip test pieces, the lesser of a) 485 mm2 (0.75 in2) and b) the cross-sectional area of the test piece, derived using the specified width of the test piece and the specified wall thickness of the pipe, rounded to the nearest 10 mm2 (0.10in2)

U   is the specified minimum tensile strength, expressed in megapascals (pounds per square inch

g. Lower values fo R10,5IRm may be specified by agreement

h. for grades > x90 refer to the full API5L specification.

 

شرایط تست مختلف لوله فولادی PSL1 PSL2 استاندارد API5l

تست هیدرواستاتیک

Pipe to withstand a hydrostatic test without leakage through the weld seam or the pipe body. Jointers need not be hydrostatic tested provide the pipe sections used were successfully tested.

تست خمش

No cracks shall occur in any portion of the test piece and not opening of the weld shall occur.

Flattening Test

Acceptance criteria for flattening test shall be

  1. EW pipes D<12.750 in
  • ≥ X60 with T≥۰٫۵۰۰in, there shall be no opening of the weld before the distance between the plates is less than 66% of the original outside diameter. For all grades and wall, 50%.
  • For pipe with a D/t > 10, there shall be no opening of the weld before the distance between the plates is less than 30% of the original outside diameter.
  1. For other sizes refer to the full API5L specification

CVN impact test for PSL2  

Many PSL2 pipe sizes and grades require CVN. Seamless pipe is to be tested in the body. Welded pipe is to be tested in the Body, Pipe Weld and heat affected zone (HAZ). Refer to the full API5L specification for the chart of sizes and grades and required absorbed energy values.

 تلرانس قطر خارجی ، از گردی و ضخامت دیواره

Specified Outside Diameter D (in)Diameter Tolerance, inches dOut-of-Roundness Tolerance in
Pipe except the end aPipe end a,b,cPipe except the End aPipe End a,b,c
SMLS PipeWelded PipeSMLS PipeWelded Pipe
< 2.375-۰٫۰۳۱ to + 0.016–  ۰٫۰۳۱ to + 0.016۰٫۰۴۸۰٫۰۳۶
≥۲٫۳۷۵ to 6.625 

+/- ۰٫۰۰۷۵D

 

–  ۰٫۰۱۶ to + 0.063

۰٫۰۲۰D for

By agreement for

۰٫۰۱۵D for

By agreement for

>6.625 to 24.000+/- ۰٫۰۰۷۵D+/- ۰٫۰۰۷۵D, but max of 0.125+/- ۰٫۰۰۵D, but max of 0.063۰٫۰۲۰D۰٫۰۱۵D
>24 to 56+/- ۰٫۰۱D+/- ۰٫۰۰۵D but max of 0.160+/- ۰٫۰۷۹+/- ۰٫۰۶۳۰٫۰۱۵D for but max of 0.060

For

By agreement

for

۰٫۰۱D for but max of 0.500

For

By agreement

for

      >56                                                                           As agreed
a. هر لوله ای در انتها به اندازه ۱۰ سانتیمتر مقدار اضافه دارد بابت اضافات لوله

b. تلرانس ها برای لوله‌های با ضخامت کمتر از ۲۵ میلیمتر به کار برده شده است. برای لوله های ضخیم تر این تلرانس باید با توجه به توافق باشد.

c. برای لوله‌های منبسط شده با قطر بیشتر از ۲۲۰ میلیمتر و برای لوله‌های غیر منبسط شده ، تلرانس قطر و خروج از گردی می‌تواند با استفاده از قطر محاسبه شده داخلی یا قطر اندازه‌گیری شده داخلی محاسبه شود.

d. برای مشخص کردن تطابق تلرانس قطر ، قطر لوله باید به صورت تقسیم محیط لوله‌ها بر عدد پی (۳٫۱۴) به دست می‌آید.

 

ضخامت جداره

t inches

Tolerances a

inches

لوله بدون درز b
≤ ۰٫۱۵۷+ ۰٫۰۲۴ / – ۰٫۰۲۰
>         ۰٫۱۵۷ to < 0.948+ ۰٫۱۵۰t / – 0.125t
≥ ۰٫۹۸۴+ ۰٫۱۴۶ or + 0.1t, whichever is the greater

– ۰٫۱۲۰ or – ۰٫۱t, whichever is the greater

لوله درز دار C و d
≤ ۰٫۱۹۷+/- ۰٫۰۲۰
                            > 0.197 to < 0.591+/- ۰٫۱t
≥ ۰٫۵۹۱+/- ۰٫۰۶۰
a.        If the purchase order specifies a minus tolerance for wall thickness smaller than the applicable value given in this table, the plus tolerance for wall thickness shall be increased by an amount sufficient to maintain the applicable tolerance range.

b.        For pipe with D≥ ۱۴٫۰۰۰ in and t≥۰٫۹۸۴in, the wall thickness tolerance locally may exceed the plus tolerance for wall thickness by an additional 0.05t provided that the plus tolerance for mass is not exceeded.

c.         The plus tolerance for wall thickens does not apply to the weld area

d.       See the full API5L spec for full details

 

دیدگاه‌ها ۰

*
*