مشاهده همه 11 نتیجه


  • بوشینگ-پلی-اتیلن

   بوشینگ پلی اتیلن

   100 تومان7,500 تومان
   ویژگی‌ها
   • بر اساس نوع:  PE 100, PE80
   • کارخانه سازنده:  پلی رود اتصال
   • سایز اتصال:  20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125
   0
  • Placeholder

   سر پیچ پلی اتیلن

   1,500 تومان77,700 تومان
   ویژگی‌ها
   • بر اساس نوع:  PE 100, PE80
   • کارخانه سازنده:  پلی رود اتصال
   • سایز اتصال:  20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125
   0
  • اتصال ماده کوپلی پلی اتیلن

   اتصال ماده کوپلی پلی اتیلن

   2,400 تومان170,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • بر اساس نوع:  PE 100, PE80
   • سایز اتصال ماده:  110×3, 110×4, 125×4, 125×5, 20×1/2, 25×1, 25×1/2, 25×3/4, 32×1, 32×1/2, 32×3/4, 40×1.1/4, 50×1.1/2, 50×2, 63×1.1/2, 63×1.1/4, 63×2, 75×2, 75×2.1/2, 90×2, 90×2.1/2, 90×3
   • کارخانه سازنده:  پلی رود اتصال
   0
  • زانو نر کوپلی پلی اتیلن

   زانو نر کوپلی پلی اتیلن

   2,500 تومان221,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • بر اساس نوع:  PE 100, PE80
   • کارخانه سازنده:  پلی رود اتصال
   • سایز اتصال:  1/2×20, 1/2×25, 1×32, 1.1/4×40, 1.1/2×50, 1.1/2×63, 2×63, 2×75, 2.1/2×75, 3/4×25, 3×90, 3×110, 4×110, 4×125, 5×125
   0
  • سه راه نر کوپلی پلی اتیلن

   سه راه نر کوپلی پلی اتیلن

   6,300 تومان259,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • بر اساس نوع:  PE 100, PE80
   • کارخانه سازنده:  پلی رود اتصال
   • سایز اتصال:  1/2×20, 1×32, 1.1/4×40, 1.1/2×50, 2×63, 2×75, 2.1/2×75, 3/4×25, 3×90, 4×110, 4×125, 5×125
   0
  • سه راه تبدیل کوپلی پلی اتیلن

   سه راه تبدیل کوپلی پلی اتیلن

   6,900 تومان300,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • بر اساس نوع:  PE 100, PE80
   • کارخانه سازنده:  پلی رود اتصال
   • سایز اتصال:  20×25, 20×32, 25×32, 25×40, 32×40, 32×50, 32×63, 40×50, 40×63, 50×63, 50×75, 63×75, 63×90, 63×110, 63×125, 75×90, 75×110, 75×125, 90×110, 90×125, 110×125
   0
  • رابط تبدیل کوپلی پلی اتیلن

   رابط تبدیل کوپلی پلی اتیلن

   3,900 تومان176,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • بر اساس نوع:  PE 100, PE80
   • کارخانه سازنده:  پلی رود اتصال
   • سایز اتصال:  20×25, 20×32, 25×32, 25×40, 32×40, 32×50, 32×63, 40×50, 40×63, 50×63, 50×75, 63×75, 63×90, 63×110, 63×125, 75×90, 75×110, 75×125, 90×110, 90×125, 110×125
   0
  • سه راه ماده کوپلی پلی اتیلن

   سه راه ماده کوپلی پلی اتیلن

   5,800 تومان217,500 تومان
   ویژگی‌ها
   • بر اساس نوع:  PE 100, PE80
   • کارخانه سازنده:  پلی رود اتصال
   • سایز اتصال:  1/2×20, 1/2×25, 1/2×32, 1×32, 1/2×63, 1.1/4×40, 1.1/2×50, 1.1/2×63, 2×63, 2×75, 2×90, 2.1/2×75, 2.1/2×90, 3/4×25, 3/4×32, 3×90, 3×110, 4×110
   0
  • سه راه کوپلی پلی اتیلن

   سه راه کوپلی پلی اتیلن

   5,600 تومان329,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • بر اساس نوع:  PE 100, PE80
   • کارخانه سازنده:  پلی رود اتصال
   • سایز اتصال:  20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125
   0
  • زانو ماده کوپلی پلی اتیلن

   زانو ماده کوپلی پلی اتیلن

   تومان200,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • بر اساس نوع:  PE 100, PE80
   • کارخانه سازنده:  پلی رود اتصال
   • سایز اتصال:  1/2×20, 1/2×25, 1/2×32, 1×32, 1.1/4×40, 1.1/2×50, 1.1/2×63, 1.1/4×63, 2×63, 2×75, 2×90, 2.1/2×75, 2.1/2×90, 3/4×25, 3/4×32, 3×90, 3×110, 4×110, 4×125, 5×125
   0
  • کمربند پلی اتیلن

   کمربند پلی اتیلن

   ویژگی‌ها
   • بر اساس نوع:  PE 100, PE80
   • کارخانه سازنده:  پلی رود اتصال
   • سایز اتصال:  1/2×20, 1/2×25, 1/2×32, 1/2×63, 1/2×40, 1×40, 1/2×50, 1×50, 1×63, 1/2×75, 1×75, 1/2×90, 1×90, 1/2×110, 1×110, 1/2×125, 1×125, 1×140, 1/2×160, 1×160, 1/2×180, 1×180, 1/2×200, 1×200, 1/2×250, 1×250, 1/2×315, 1×315, 1.1/2×63, 1.1/4×63, 1.1/4×75, 1.1/2×75, 1.1/4×90, 1.1/2×90, 1.1/4×125, 1.1/2×125, 1.1/4×140, 1.1/2×140, 1.1/4×160, 1.1/2×160, 1.1/4×180, 1.1/2×180, 1.1/4×200, 1.1/2×200, 1.1/4×250, 1.1/2×250, 1.1/4×315, 1.1/2×315, 2×63, 2×75, 2×90, 2×110, 2×125, 2×140, 2×160, 2×180, 2×200, 2×250, 2×315, 2.1/2×160, 2.1/2×200, 3/4×25, 3/4×32, 3/4×40, 3/4×50, 3/4×63, 3/4×75, 3/4×90, 3/4×110, 3/4×125, 3/4×160, 3×160, 3/4×180, 3/4×200, 3×200, 3/4×250, 3×250, 3/4×315, 3×315, 4×160, 4×200, 4×250, 4×315
   0